16 Σεπ 2016

Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών


Βάσει των αριθ. 2/46354/0026/20-7-2012 (Φ.Ε.Κ. 2204 Β΄/26-7-2012) και 2/37645/0020/8-7-2002 (Φ.Ε.Κ. 902 Β΄/17-7-2002) υπουργικών αποφάσεων περί του καθορισμού της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3016/2002 (Φ.Ε.Κ. 110 Α΄/17-5-2002) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 3879/2010 (Φ.Ε.Κ. 163 Α΄/21-9-2010) και σε συνέχεια των διευκρινιστικών οδηγιών:

Ενημερώνουμε και επισημαίνουμε   στους ενδιαφερόμενους ότι:

1) Δικαιούχοι κρίνονται όσων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα  (πραγματικό ή τεκμαρτό) δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Αυτό προκύπτει από τη στήλη Γ2 του εκκαθαριστικού είτε στο συνολικό εισόδημα, είτε στο τεκμαρτό εισόδημα (υπόχρεου και συζύγου αθροιστικά να μην υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ).
2) Η αίτηση για τους έγγαμους γίνεται από τον πατέρα των παιδιών. Οι διαζευγμένοι γονείς θα πρέπει να προσκομίσουν επίσημο έγγραφο, θεωρημένο, όπου θα αποδεικνύεται και η επιμέλεια των παιδιών και να αναγράφονται στον αντίστοιχο κωδικό του εκκαθαριστικό υπόχρεου, ως προστατευόμενα μέλη.
3) Απαραίτητη κρίνεται επίσης η προσκόμιση του βιβλιαρίου τραπέζης στο οποίο πρώτος δικαιούχος θα πρέπει να είναι ο έχων την επιμέλεια των παιδιών.
4) Οι γονείς των μαθητών που φέτος φοιτούν στη πρώτη γυμνασίου θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στο σχολείο φοίτησης της Στ΄ τάξης.
5) Η έναρξη της οικονομικής ενίσχυσης ισχύει για τα παιδιά που φέτος εγγράφτηκαν και φοιτούν στην  Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου το σχ. έτος 2016-17, δηλαδή για φέτος όσα από τα παιδιά φοίτησαν στο νηπιαγωγείο κατά το σχ. έτος 2015-2016.
Απαραίτητα δικαιολογητικά
 -Αίτηση κηδεμόνα, με τα στοιχεία του (Δ/νση κατοικίας, τηλέφωνα, ΙΒΑΝ, Δ.Ο.Υ. κτλ), στους έγγαμους γίνεται από τον πατέρα
-Βεβαίωση του/της Διευθυντή/ντριας – Προϊσταμένου/νης της Σχολικής Μονάδας περί εγγραφής και κανονικής φοίτησης του τέκνου κατά το σχολικό έτος που έληξε. Για τα παιδιά που φοιτούν στην Α΄ τάξη του Δημοτικού συμπληρωματικά απαιτείται βεβαίωση της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου περί εγγραφής και κανονικής φοίτησης του μαθητή κατά το σχολικό έτος που έληξε.
-Eκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα προηγούμενου έτους, 2015)
-Βεβαίωση καταβολής οικογενειακών επιδομάτων (Α21) σε περίπτωση που τα αυτοτελή φορολογούμενα ποσά υπερβαίνουν τις 3000 ευρώ.
-Πρωτότυπο  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου (πρόσφατο).
-Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για το ίδιο έτος.
-Φ/αντίγραφο της πρώτης σελίδας του Βιβλιάριου τραπεζικού λογαριασμού (για την επιβεβαίωση του ΙΒΑΝ)
-Για τη περίπτωση των διαζευγμένων ή σε διάσταση, επίσημο έγγραφο θεωρημένο (απόφαση δικαστηρίου, αντίγραφο αγωγής για διαζύγιο ή διατροφή κτλ). Αν δεν αποδεικνύεται στα έγγραφα που προσκομίζουν ποιος ασκεί την επιμέλεια των παιδιών, Υπεύθυνη Δήλωση του κηδεμόνα.
  Παρακαλούμε τις ενδιαφερόμενες οικογένειες με τέκνα που φοίτησαν κατά το σχολικό έτος 2015-2016 στο 47ο  Δημοτικό Σχολείο, όπως μας προσκομίσουν τα απαραίτητη δικαιολογητικά.


                                                             
 
47ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, Κρασαδάκη 19, Ηράκλειο, 2810323225 - Κατασκευή Αλέξανδρος Ρονιώτης